Genel Gizlilik Sözleşmesi

1/7GENELGİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır www.ukraynauniversite.com adresinde mukim www.ukraynauniversite.com (bundan böyle “www.ukraynauniversite.com” olarak anılacaktır) ilediğer taraftawww.ukraynauniversite.com adresinde mukim www.ukraynauniversite.com(bundan böyle ‘’FİRMA” olarakanılacaktır) arasında akdedilmiştir.www.ukraynauniversite.com  ve FİRMA bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.1. Amaç:Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmelersırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ilepaylaşabileceklerdir.İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacaklarıgizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan GizliBilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/vermeyükümlüğüne sokmaz.2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadeleedilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyetialtındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarımbilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılımprogramları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün planve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin vedeğerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgilitüm bilgi ve malzemeler www.ukraynauniversite.com’in kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermişolduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunlarıelde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn,müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri hertürlü bilgiyi kapsar.Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgilerve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veyakomponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ileedinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşmekapsamında işlem görecektir.Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilgininGizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılıolarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir.Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.2/73. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarakfeshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibarensüresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelereuymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:a) Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,b) Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personelinebu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,c) Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli GizliBilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,d) Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yankuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,e) İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyitamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer buSözleşme’nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmışveya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı biribare koymak,f) İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, altyüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarakaynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4.madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ilekanıtlanabiliyorsa,b) Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarakgeliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Gizli Bilgiyi alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızınkamuya daha sonra bildirilmişse,d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncüşahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma veincelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler)ile kanıtlanabiliyorsa,e) Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, GizliBilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.3/75. Gizli Bilginin Mülkiyeti:Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu vebu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürünmahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarıncakorunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanmahaklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.6. Sorumsuzluk Hali:Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hataya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncüşahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlükayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.7. Sözleşmenin İhlali:7.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilgininkorunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf,meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüolacaktır. Ayrıca;a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başkaaçıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi verenTarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.7.2 Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veyayetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiğianlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğerhak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.8. Sözleşmenin Süresiİşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren bir(1) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersizolacaktır.Ancak, Taraflardan her biri diğer Tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarakbu Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sonaermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa aitolan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebihalinde iade edilecek veya imha edilecektir.4/79. Uyuşmazlıkların Halli:Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyetikanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcraDaireleri münhasıran yetkili olacaktır.10. Masraflar:Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecekharcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.11. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmeninkonusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın,taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.12. Maddelerin Ayrılabilirliği:İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altındageçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği,yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.13. Devir Yasağı:İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmışyazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.14. İş İlişkisi:İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülükgetirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasınıamaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.15. Tebligat adresleri:İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim,talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya danoter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilenTaraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Sözkonusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlarmuhatabına ulaşmış kabul edilir.5/7İşbu Sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, tarafların imza yetkililerince 10.03.2019  tarihinde, 15(onbeş) madde ve 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüshawww.ukraynauniversite.com ’de fotokopi nüsha FİRMA’da kalacaktır.www.ukraynauniversite.com

Başa dön tuşu